Provozní řád

 1. Provozovatelem centra je obchodní společnost Marent Demolice s. r. o., IČ 26390931, se sídlem Sokolov – Vítkov, Stará Ovčárna č.p. 2146, PSČ 356 01, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 17290 (dále jen „provozovatel“).
 2. Osoby mladší 18 let (dále jen „děti“) mohou vstupovat do centra pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je plně svéprávná (dále jen „doprovod“). Pobyt v centru je na vlastní nebezpečí, za děti odpovídá doprovod.
 3. Veškerá zařízení centra včetně atrakcí (dále jen „zařízení“), podléhají pravidelným kontrolám a revizím. Zařízení jsou certifikována podle příslušných českých a evropských norem (ČSN-SEN-1176, 1 – 7 a ČSN-SEN-1177), vyhovují bezpečnostním požadavkům, a jsou za tímto účelem pravidelně kontrolována. Bezpečnost jednotlivých zařízení je garantována výrobcem a dodavatelem atrakcí.
 4. Za případnou újmu způsobenou nesprávným ovládáním či manipulací se zařízením(i) či nerespektováním pokynů personálu provozovatele, odpovídá doprovod. Odpovědnost provozovatele je v takovém případě vyloučena.
 5. Vstup do areálu centra je zpoplatněn dle ceníku provozovatele.
 6. Každý návštěvník je povinen dodržovat otevírací dobu centra a pokyny jeho personálu týkající se uzavření centra.
 7. Provozovatel nenese odpovědnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je povinností doprovodu. Osoby tvořící doprovod jsou povinny skutečně a důsledně vykonávat svou povinnost dohledu. Přítomnost personálu provozovatele v žádném případě nezprošťuje odpovědnosti doprovod, ani nezakládá odpovědnost provozovatele. Za případné úrazy dětí způsobené jejich chováním v rozporu s tímto provozním řádem plně odpovídá doprovod.
 8. Vstup do centra a na veškerá zařízení zde umístěná je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v ponožkách. Provozovatel doporučuje také oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi. Je zakázáno používat nevhodný oděv a vybavení zejména je zakázáno nosit šály, šátky, přezky, šperky včetně řetízků a náušnic, ostré předměty apod.
 9. Zařízení centra smí být používána pouze v souladu s jejich určením. Zařízení v centru se používají na vlastní nebezpečí.
 10. Šplhání po vnějších konstrukcích zařízení, sítích zařízení a po skluzavkách směrem vzhůru je zakázáno. Trampolíny mohou být využívány vždy pouze jednou osobou v omezeném čase.
 11. Bližší pokyny pro užívání jednotlivých zařízení jsou umístěny u vstupu do příslušného zařízení (atrakce) a návštěvník je bezvýhradně povinen se těmito pokyny řídit. Je povinností doprovodu se s těmito pokyny seznámit a dítěti je vysvětlit.
 12. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům, zařízením a ostatnímu majetku provozovatele tak, aby neohrožoval ostatní ani sebe, dodržovat pořádek, udržovat čistotu, neznečisťovat prostory centra.
 13. V celém centru je přísně zakázáno kouřit, konzumovat omamné látky, a vnášet či konzumovat vlastní potraviny (včetně žvýkaček) a nápoje vyjma kojenecké stravy či stravy se zvláštními dietetickými požadavky. Dále je zakázáno do centra vnášet či v centru používat jakékoliv předměty, které by mohly jakkoliv ohrozit bezpečnost návštěvníků. Těmito předměty se rozumí zejména vlastní hračky, obaly ze skla a porcelánu, či jakékoliv tvrdé, volné nebo ostré předměty.
 14. S provozováním centra není spojeno odkládání věcí, a žádná část centra není určena k odkládání věcí ve smyslu ustanovení § 2945 občanského zákoníku. Provozovatel tedy nenese odpovědnost za případné poškození, ztrátu nebo zničení věci vlastníku ani tomu, kdo věc odložil. Odpovědnost provozovatele za škodu je tedy v uvedeném případě výslovně vyloučena.
 15. Nouzové východy, únikové cesty a protipožární hasicí zařízení je nutné nepřetržitě udržovat volné z důvodu bezpečnosti. Je zakázáno před nouzové východy, únikové cesty a protipožární hasicí zařízení stavět jakékoli překážky, zejména odkládat kočárky, boty či jiné věci, které by bránili nebo znesnadňovali jejich použití.
 16. Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat tento provozní řád a pokyny personálu provozovatele. Návštěvníci chovající se v rozporu s provozním řádem nebo nedodržující pokyny personálu, popř. jednající v rozporu s obecnými zásadami slušného chování, mohou být v jednotlivých případech dočasně nebo i trvale vykázáni z centra. K vykázání návštěvníka je oprávněn personál. Vykázaný návštěvník nemá nárok na vrácení vstupného. V případě porušení tohoto provozního řádu nenese provozovatel jakoukoliv škodu (majetkovou ani nemajetkovou újmu), vzniknuvší v důsledku takového porušení.
 17. Zaplacením vstupu do centra návštěvníci potvrzují, že se seznámili s tímto provozním řádem a udělují souhlas k pořizováním obrazového záznamu své osoby a jeho použitím provozovatelem, a to za účelem monitorování centra, zajištění bezpečnosti centra i jeho návštěvníků a pro reklamní účely, to vše i v případě, že bude uvedeným způsobem zachycena podoba člověka ve smyslu § 84 občanského zákoníku.